Zásady ochrany osobních údajů

na webu Aukce NEXT REALITY

Společnost NEXT REALITY GROUP a.s., se sídlem Anglická 583/11, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 24671614, zapsaná v Obchodním rejstříku MS v Praze oddíl B vložka 16170 ), jako správce osobních údajů, Vás jako klienta nebo uživatele webových stránek www.aukce.nextreality.cz  informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

    Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat.
    Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
    Komu mohou být Vaše osobní údaje předány.
    Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
    Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
    Principy zpracování osobních údajů.

                                                                  

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info.aukce@nextreality.cz

NEXT REALITY GROUP a.s. zpracovává o svých klientech následující informace:

Identifikační a kontaktní údaje – zejména jméno, příjmení, titul, datum narození

Kontaktní údaje – trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo

NEXT REALITY GROUP a.s. nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme:

Jméno, příjmení, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace mezi klientem, makléřem, aukčním portálem

 

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

    bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

    spolupracujícím realitním makléřům
    externí advokátní kanceláři
    spolupracujícím hypotečním poradcům
    externí účetní
    zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo     IT  služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
    daňovému poradci a kontrolním orgánům

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

    právo být informován
    právo na přístup k osobním údajům
    právo na opravu
    právo na výmaz („právo být zapomenut“)
    právo na omezení zpracování údajů
    právo vznést námitku proti zpracování
    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@nextreality.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz).

Právo být informován znamená, že máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Toto Vaše právo je naplněno těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny výše). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz také označováno jako „právo být zapomenut“ znamená, že můžete požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní - i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování.

Právo na omezení zpracování znamená, že v určitých situacích máte právo „zablokovat“ nebo omezit další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznamy osob, které požádaly o omezení zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.

Právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.
 

Principy zpracování osobních údajů

    Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.

    Zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracováváme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

    V rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

    Zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje - pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu či případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat Vaši nezbytnou součinnost.

    Uchováváme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

    Zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. prostřednictvím firewallu, antivirové ochrany, přísných požadavků na hesla, přihlašování do systémů atd.).

    Zajišťujeme, aby všechny dokumenty, kde jsou osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob. Tyto dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných skříních, v uzamykatelných kancelářích popř. jsou zabezpečeny jinými obdobnými zabezpečovacími prostředky (EZS, trezorové skříně apod.)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od zahájení provozu aukčního portálu.