Slovník pojmů

na webu Aukce NEXT REALITY

 

Vydal: společnost NEXT REALITY GROUP a.s., IČ 246 71 614, zapsaná pod spisovou značkou B 16170 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Anglická 583/11 PSČ 120 00,

kontakty: info.aukce@nextreality.cz, www.nextreality.cz , jako Poskytovatel aukčního prostředí o provozu a užívání systému portálu aukce.nextreality.cz v elektronických aukcích pro fyzické a právnické osoby

I. Definice pojmů

Uživatel - uživatel je osoba, která prohlíží, stahuje nebo užívá veřejnou část portálu www.aukce.nextreality.cz, pouze registrovaný uživatel s aktivovaným účtem však může služby portálu www.aukce.nextreality.cz využívat, přihlašovat se do aukcí, podávat námitky či dotazy atd. 

Poskytovatel aukčního prostředí - je subjekt, který vyhlašovateli aukce jakož i ostatním účastníkům umožňuje prostřednictvím webové aplikace vypsání aukce a zejména pak průběh aukčního jednání prostřednictvím elektronické aukce na portále www.aukce.nextreality.cz. Také může provést administraci aukce na pokyn vyhlašovatele aukce.

Aktivovaný účet – zprovozněný účet registrovaného uživatele umožňující účast v konkrétní aukci.

Uživatelský účet - je účet, ke kterému se registrovaný uživatel přihlásí pomocí své e-mailové adresy, jako přihlašovcího jména a hesla. Bez znalosti uživatelského jména a hesla se není možné do uživatelského účtu přihlásit a tedy se ani účastnit aukčního jednání.

Aukce - způsob výběru nejvhodnějšího zájemce o koupi nemovité věci a stanovení podmínek (kupní ceny) takové koupě, při kterém je výše kupní ceny stanovena  po dobu trvání aukčního jednání na základě nabídek (podání), činěných formou příhozů (navýšení posledního podání) zájemců o uzavření kupní smlouvy.

Podmínky aukce – obecná pravidla stanovená provozovatelem aukčního prostředí a vyhlašovatelem aukce definující práva a povinnosti účastníků aukce a podmínky aukčního jednání, jejich průběh i vzniklé závazky, zejména mezi vyhlašovatelem aukce a vítězem aukce, resp. vítězem aukce v pořadí, jsou zakotveny v Aukční vyhlášce.

Podmínky účasti v aukce - podmínky stanovené vyhlašovatelem aukce, které musí zájemce o aukci splnit, aby se mohl stát účastníkem aukčního jednání. Těmito podmínkami mohou být zejména registrace, přihlášení do aukce a souhlas se zněním rezervační smlouvy.

Vítěz aukce – účastník aukce s nejvyšším podáním v okamžiku ukončení aukce.

Vítězem aukce v pořadí – účastník aukce, který svým příhozem učinil druhé nevyšší podání.

Potvrzení účasti při aukčním jednání – informace vyhlašovatele aukce o umožnění účasti uživatele v aukci, kterou se uživatel dozví na detailu aukce - zobrazí se informace, že byl připuštěn do aukce a zobrazí se odpočítáváním času do zahájení aukčního jednání. Uživateli bude rovněž odeslán e-mail, ve kterém bude informován o účasti při aukčním jednání.

Detail aukce - je webová stránka, která zobrazuje detaily aukce a informace o ní, včetně fotodokumentace a možnosti se přihlásit či pokud je uživatel přihlášen, pak i informaci o stavu posouzení jeho účasti v aukci.

Záložky na detailu aukce - na detailu aukce jsou ve spodní části webové stránky záložky, zobrazující přehledně další informace, jako popis předmětu aukce, umístění, dokumenty, informace o vyhlašovateli.

Předmět aukce - je věc nemovitá, popsaná v aukční vyhlášce určitě a přiměřeně pro účely aukce v mezích obvykle používaných při popisu v inzerátech a inzertních serverech apod.

Obvyklá (nabídková) cena předmětu aukce - pro snadnější orientaci v ceně předmětu aukce může být součástí dokumentace předmětu aukce (v záložce dokumenty) i určení či odhad ceny obvyklé předmětu aukce nebo určení či odhad obvyklé nabídkové ceny předmětu aukce, případně jiný typ ocenění. Taková cena je buď určena znalcem či jiným odborníkem s praxí v oboru anebo vyhlašovatelem či jím pověřenou osobou formou srovnání s obdobnými nabídkami dostupnými při standardní nabídce prodeje a může být podložená odkazy na tyto porovnatelné nabídky. Jak se druh dané ceny zjišťuje, je součástí textace zjištění či odhadu daného typu ceny.

Aukční jednání -  časový úsek stanovený vyhlašovatelem aukce (zahájení a ukončení) a případně jednáním účastníků aukčního jednání (ukončení), při kterém lze činit cenové nabídky formou příhozů.

Aukční vyhláška - je dokument obsahující popis předmětu aukce, způsob jejího provedení, podmínky pro účast v ní a další podstatné informace týkající se předmětu aukce, způsobu konání aukce.

Vyhlašovatel aukce - je osoba, která je vlastníkem předmětu aukce pověřená k provedení aukce a stanoví konkrétní podmínky aukčního jednání formou Aukční vyhlášky.

Účastník aukce - je do aukce přihlášený účastník, jemuž byla umožněna účast v aukci - tedy který splnil podmínky Aukční vyhlášky a má oprávnění činit nabídky formou Příhozů

Minimální podání - je minimální cena, kterou může dražící účastník za předmět aukce nabídnout.

Minimální příhoz - je minimální částka, o kterou může účastník aukce zvýšit svoji nabídku oproti poslední nabízené ceně.

Maximální příhoz – je maximální částka, o kterou může účastník aukce zvýšit svoji nabídku oproti poslední nabízené ceně.

Podání - jednotlivá nabídka výše ceny, kterou účastník aukčního jednání činí formou příhozu k poslední učiněné nabídce ceny, a za kterou je zájemce ochoten a zavazuje se předmět aukce koupit, přičemž účastník aukce není omezen počtem nebo maximálních výší svých příhozů (s výjimkou výše minimálního podání a minimálního příhozu), nabídka ceny je zároveň projevem vůle k předmětu aukce bez dalších podmínek uzavřít smlouvu o rezervaci – tedy závazným návrhem účastníka aukce na uzavření smlouvy o rezervaci - a tento následně. Účastník se zároveň zavazuje, že pokud se stane Vítězem v aukce nebo Vítězem aukce v pořadí, uzavře s vyhlašovatelem aukce ve stanovených termínech smlouvu o rezervaci.

Příhoz - forma činění podání – závazné nabídky kupní ceny, kdy účastník aukce vepíše do aukčního prostředí částku, o kterou nabízí více, než je poslední nabídka ceny a toto navýšení potvrdí, čímž učiní podání ve výši ceny stanovené jako součet poslední nabídce ceny a učiněného příhozu, kterou nabízí. Minimální výše příhozu je uvedena v aukční vyhlášce, nižší příhoz nelze učinit.

Učinění příhozu - účastník aukce učiní příhoz stisknutím tlačítka "Přihodit", čímž odešle nabízenou částku prostřednictvím svého prohlížeče na server portálu aukce.nextreality.cz, příhoz se má za učiněný okamžikem jeho zpracování serverem.

Začátek aukce - je vyhlašovatelem aukce určený okamžik, od kterého mohou účastníci aukce činit příhozy na detailu aukce. Pro začátek aukčního jednání je rozhodující času serveru, na kterém je spuštěna aukční síň portálu aukce.nextreality.cz .

Konec aukčního jednání – okamžik, jehož uplynutím aukční jednání končí a není možné činit další příhozy. Čas ukončení aukčního jednání stanoví vyhlašovatel. Pokud je však v průběhu posledních pěti minut učiněno podání, nastává konec aukčního jednání teprve uplynutím pěti minut od takového posledního podání, a to i opakovaně. Pro začátek aukčního jednání je rozhodující času serveru, na kterém je spuštěna aukční síň portálu aukce.nextreality.cz.

Vítěz aukce –účastník aukce s nejvyšším podáním v okamžiku ukončení aukce.

Vítěz aukce v pořadí –účastník aukce, který skončil za vítězem aukce na druhém místě s druhým nejvyšším podáním.

Náklady zmařené aukce – částka uvedená v aukční vyhlášce, kterou je povinen uzavřít Vítěz aukce a případně Vítěz aukce v pořadí, pokud v termínu stanoveném vyhlašovatelem aukce nepodepíše smlouvu o rezervaci, s jejímž zněním registrací k aukčnímu jednání vyjádřil souhlas a zavázal se ji s vyhlašovatel aukce uzavřít.

Nejvyšší podání - nevyšší podání je vítězem poslední učiněné podání (nabídnutá cena), které zůstalo nejvyšším do okamžiku ukončení aukčního jednání případně následně určené využitím instituce Vítěze v pořadí.

Lhůta pro uzavření smlouvy o rezervaci - je termín určený v počtu dnů nebo přesným datem uvedeným v aukční vyhlášce, do kdy je Vítěz aukce případně Vítěz v pořadí povinen přistoupit k podpisu rezervační smlouvy s jím nabídnutou kupní cenou. Po marném uplynutí této lhůty již vyhlašovatel aukce resp. majitel předmětu aukce není vázán povinností smlouvu o rezervaci s vítězem aukce nebo vítězem aukce v pořadí smlouvu o rezervaci uzavřít.

Protokol o provedení aukce - je dokument, který vyhlašovatel aukce vyhotoví prostřednictvím aukčního portálu po jejím ukončení a obsahuje podstatné informace o aukci i jejím průběhu.