Podrobná pravidla aukce

na webu Aukce NEXT REALITY

Pravidla aukce NEXT REALITY k výběru uchazeče o koupi nemovitosti:

 1. Aukční portál aukce.nextreality.cz provozuje společnost NEXT REALITY GROUP a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 583/11, PSČ: 120 00, IČ: 24671614 (dále jen jako „NEXT REALITY“)
 2. Aukce na portále aukce.nextreality.cz vyhlašují třetí osoby, které jsou smluvně vázány ke společnosti NEXT REALITY GROUP a.s. a jsou pověřeny zprostředkováním prodeje nemovitých věcí popsaných v jednotlivé aukci jako předmět aukce formou výběrového řízení konaného dle těchto podmínek (dále jen jako „aukce“) na základě dohody s vlastníkem.
 3. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) stanoví obecné podmínky účasti v aukci, jejího průběhu, výběru nejvhodnější nabídky a následná práva a povinnosti směřující k uzavření smlouvy o rezervaci. Další pravidla a zejména konkrétní podmínky konání aukčního jednání stanoví Aukční vyhláška.
 4. Aukcí se rozumí způsob výběru nejvhodnějšího zájemce o koupi nemovité věci a  stanovení podmínek (kupní ceny) takové koupě, při kterém je výše kupní ceny je tvořena po dobu trvání aukčního jednání na základě nabídek (podání) činěných formou příhozů (navýšení posledního podání) zájemci o uzavření kupní smlouvy.
 5. Vyhlašovatel aukce vyzve formou vyplnění formuláře zájemce o aukci NEXT REALITY a dále zveřejněním aukční vyhlášky k účasti na aukčním jednání a předkládání závazné nabídky osoby, o jejichž zájmu o možnou koupi předmětné nemovitosti bude ze své realitní činnosti informována např. absolvováním prohlídky předmětné nemovitosti a vyplněním protokolu o prohlídce. Závaznou nabídku mohou předložit i další (nevyzvané) osoby, pokud splní všechny ostatní podmínky.
 6. U každé vyhlášené aukce je v Aukční vyhlášce uvedena specifikace nemovitosti, vyvolávací cena, minimální a maximální příhoz, adresa nemovitosti, čas zahájení aukce a minimální doba trvání aukce aj.
 7. Doplňující informace (nejsou-li úvedeny v aukční vyhlášce) týkající se předmětné nemovitosti a případně podmínek aukce poskytne společnost NEXT REALITY na e-mailové adrese info.aukce@nextreality.cz. Poskytovány nebudou informace týkající se ceny či hodnoty předmětné nemovitosti.
 8. Zájemce o aukci na základě protokolu o prohlídce nebo vyplnění formuláře zájemce o aukci NEXT REALITY poskytuje zprostředkovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 9. Uchazeč o koupi předmětné nemovitosti, který se chce zúčastnit aukce, je povinen vyplnit formulář zájemce o aukci NEXT REALITY. Na účast v aukčním jednání není právní nárok a vyhlašovatel aukce může rozhodnout o tom, zda konkrétní osobě účast v aukci umožní či nikoliv.
 10. Aukční jednání začíná v čase stanoveném v aukční vyhlášce. 
 11. První příhoz může být učiněný ve výši 0,- Kč, a to jako potvrzení vyvolávací ceny. Následně je pak možné činit příhozy nejméně ve výši minimálního příhozu a nejvýše ve výši maximálnímu příhozu, jak jsou tyto určeny v aukční vyhlášce.
 12. Učinit stejná podání dvěma účastníky aukce není možné, rozhodující pro učinění prvního příhozu je jejich registrace na serveru aukčního portálu.
 13. Aukční jednání trvá po dobu stanovenou vyhlašovatelem aukce. Pokud je však v průběhu posledních pěti minut určených vyhlašovatelem učiněno podání, nastává konec aukčního jednání teprve uplynutím pěti minut od takového posledního podání. Je-li v posledních pěti minutách takto prodlouženého aukčního jednání učiněn další příhoz, nastává konec aukčního jednání teprve uplynutím pěti minut od takového dalšího posledního příhozu, a to i opakovaně. Pro skončení aukčního jednání je rozhodující času serveru, na kterém je spuštěna aukční síň portálu aukce.nextreality.cz.
 14. Ke každé dokončené aukci bude vyhlašovatelem vyhotoven aukční protokol, který bude uveřejněn na portálu aukce.nextreality.cz v aukční vyhlášce.
 15. Účastníci aukce v průběhu aukčního jednání činí závazné cenové nabídky formou příhozu k poslední učiněné nabídce ceny jiného účastníka aukce. Nabídka ceny je závazným projevem vůle účastníka k předmětu aukce bez dalších podmínek uzavřít smlouvu o rezervaci – tedy závazným návrhem účastníka aukce na uzavření smlouvy o rezervaci.
 16. Účastník aukce provedením příhozu potvrzuje, že byl seznámen s pravidly aukce a podmínkami stanovenými aukční vyhláškou, a zavazuje se, že pokud se stane vítězem aukce nebo vítězem aukce v pořadí, uzavře s vyhlašovatelem aukce smlouvu o rezervaci, s jejímž zněním registrací k aukčnímu jednání vyjádřil souhlas a zavázal se ji s vyhlašovatel aukce uzavřít  Vítězem aukce je účastník aukce s nejvyšším podáním v okamžiku ukončení aukce. Účastník aukce, který skončil za vítězem aukce na druhém místě s druhým nejvyšším podáním, je vítězem aukce v pořadí.
 17. Vítěz aukce je oprávněn a současně povinen podepsat smlouvu o rezervaci, jejíž uveřejněný návrh doplněný o částku nejvyššího podání učiněného vítězem aukce mu bude zaslán vyhlašovatelem aukce na jím uvedenou e-mailovou adresu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení aukce. Nebude-li mezi vyhlašovatelem aukce a vítězem aukce dohodnuto jinak, je vítěz aukce povinen doručit podepsaný zaslaný návrh smlouvy o rezervaci poslední den lhůty do sídla vyhlašovatele aukce.
 18. Vítěz aukce v pořadí je oprávněn a současně povinen podepsat smlouvu o rezervaci, jejíž uveřejněný návrh doplněný o částku nejvyššího podání učiněného vítězem aukce v pořadí mu bude zaslán vyhlašovatelem aukce na jím uvedenou e-mailovou adresu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení aukce, pokud k tomu bude vyhlašovatelem aukce vyzván a informován, že vítěz aukce smlouvu o rezervaci neuzavřel. Nebude-li mezi vyhlašovatelem aukce a vítězem aukce v pořadí dohodnuto jinak, je vítěz aukce v pořadí povinen doručit podepsaný zaslaný návrh smlouvy o rezervaci poslední den lhůty do sídla vyhlašovatele aukce.
 19. Pokud vítěz aukce nesplní svoji povinnost uzavření smlouvy o rezervaci, s jejímž zněním registrací k aukčnímu jednání vyjádřil souhlas a zavázal se ji s vyhlašovatelem aukce uzavřít, je povinen vyhlašovateli aukce uhradit náklady zmařené aukce uvedené v aukční vyhlášce.
 20. Pokud vítěz aukce v pořadí, byl-li nejpozději do 5 pracovních dnů vyzván k podpisu smlouvy o rezervaci, v termínu stanoveném vyhlašovatelem aukce nepodepíše smlouvu o rezervaci, s jejímž zněním registrací k aukčnímu jednání vyjádřil souhlas a zavázal se ji s vyhlašovatelem aukce uzavřít, je povinen vyhlašovateli aukce uhradit náklady zmařené aukce uvedené v aukční vyhlášce. 
 21. K předloženým nabídkám, které nebudou odpovídat těmto pravidlům (zejména pokud budou předloženy jinou formou, pozdě apod.) nebude přihlíženo a tyto budou z aukce vyloučeny.
 22. Zprostředkovatel je oprávněn libovolně opakovat výběr nejvhodnější nabídky, a to i po výše uvedené lhůtě.
 23. Nárok na náhradu škody či nákladů účasti v aukci je vůči zprostředkovateli zcela vyloučen.
 24. Vyhlašovatel není odpovědný za uzavření či neuzavření kupní smlouvy k předmětu dražby, ale v případě uzavření smlouvy o rezervaci pouze za splnění svých závazků z takové smlouvy o rezervaci vyplývajících.
 25. Vyhlašovatel není odpovědný za případné technické problémy vzniklé v průběhu aukčního jednání, zejména za případnou nemožnost účastníka aukčního jednání učinit příhoz.
 26. Zprostředkovatel je oprávněn kdykoliv aukci ukončit/zrušit bez uvedení důvodu a náhrady, a to před zahájením aukce, v průběhu aukce či po ukončení aukce.

Transparentnost celého procesu zajišťuje právní oddělení NEXT REALITY. Podmínky aukce vypracovala advokátní kancelář Mgr. Jiřího Trunečky ČAK 09757.